Slider

MVO en Milieu

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is ondernemen met balans tussen economische, sociale en milieubelangen. Maatschappelijk verantwoorde ondernemers kijken niet alleen naar hun winst en verliescijfers, maar ook naar de gevolgen van hun bedrijfsactiviteiten voor mens en milieu. En niet alleen de huidige gevolgen daarvan, maar ook de gevolgen in de toekomst.

Als een van de eerste 4 bedrijven in Nederland behaalde Panelen Holland BV op 7 juli 2010 het certificaat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Prestatieladder. Dit is een managementsysteem wat onder andere gebaseerd is op de norm ISO 26000. Binnen het MKB is Panelen Holland BV het eerste bedrijf dat gecertificeerd is voor dit systeem.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen levert alleen het gewenste resultaat op als onderstaande factoren met elkaar in evenwicht zijn. Zodra de 3 P's ( People, Planet en Profit ) met elkaar in evenwicht zijn kan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen iets voor een onderneming, haar opdrachtgevers en leveranciers betekenen. De voordelen zijn dan te vinden in zaken als:

  • kostenbesparing door bijvoorbeeld energie te besparen
  • kostenbesparing door zorgvuldig grondstoffengebruik
  • met innovatieve duurzame goederen nieuwe markten aanboren
  • een schonere werkomgeving
  • een gezonder werkklimaat

Bedrijven die zich maatschappelijk verantwoord willen gedragen, moeten dus bereid zijn verder te gaan dan wet- en regelgeving hen voorschrijft. Panelen Holland heeft haar eerste stappen op de MVO-prestatieladder gezet, met het streven om dit in te toekomst verder uit te breiden.

MILIEU EN DUURZAAMHEID

Milieu en duurzaamheid is bij Panelen Holland BV meer dan een begrip, het maakt een wezenlijk deel uit van haar bedrijfsvoering en –filosofie. De in de milieuwetten aangegeven regels geven het kader aan waarbinnen gewerkt moet worden. Panelen Holland gaat hierin nog verder en heeft zich verbonden aan het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De milieuaspecten worden gewaarborgd door een intern milieuzorgsysteem dat geïntegreerd is in het kwaliteits- en arbo management- systeem en de MVO prestatieladder. In dit systeem is alles vastgelegd dat direct te maken heeft met het terugdringen van het energieverbruik en brandstofverbruik en het reduceren van afval. De processen die horen bij het milieubeleid zijn vastgelegd in het ISO-certificaat die geldt voor Panelen Holland BV. Panelen Holland BV wil hiermee de negatieve effecten van haar bedrijfsprocessen op het milieu voorkomen.

Onze sandwichpanelen zijn samengestelde producten, waarvan voor ieder component een veiligheidsinformatieblad conform REACH voorhanden is.

Alle door Panelen Holland geleverde producten zijn recyclebaar. Voor vragen over dit onderwerp kunt u bellen met onze afdeling verkoop.

Alu Eco Certificaat

AluEco Certificaat